Opprop for systemendring

Sommeren 2020 ble det laget et opprop for systemendring. Det virker som om dette var siste reste av “Forum for systemdebatt” som Erik Damann satte i gang på slutten av 90-tallet. Nettsidene for dette er fjernet, men det finnes noen kopier (uten at underliggende linker virker) på web.archieve.org. Legger inn oppropet fra 2020 her.

Opprop for systemendring

Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart!

Forskningen er entydig, vi er i ferd med å undergrave vårt eksistensgrunnlag. Arter og viktige naturområder utryddes i raskt tempo, fiskebestander overbeskattes, matjord ødelegges og råstoffkilder tømmes. Samtidig hoper det seg opp avfallsstoffer og fremmedstoffer i naturen, som plast i havet og drivhusgasser i atmosfæren.

Teknologien kan ikke redde oss. Resirkulering, energisparing og effektivisering er utmerket, men hjelper ikke så lenge det totale forbruket av energi og råstoffer stiger sammen med en økning av avfalls- og fremmedstoffer i naturen.

Mens vi bruker opp naturens bufferkapasitet, lever mange politikere i illusjonen om at alt kan fortsette nesten som før. Vi skremmes av at dagens politikk kun dreier seg om å flikke på det samme systemet som styrer oss mot stupet – løsninger som kun gjør at vi utsetter den påkrevde kursendringen! Koronakrisen har imidlertid avdekket mange problematiske sider ved vårt økonomiske system. Vi har nå en gyllen anledning til å velge en ny retning for samfunnet, framfor å returnere til “normalen”.

Det finnes fortsatt millioner av mennesker i verden som ikke får tilfredsstilt sine
grunnleggende behov. En rettferdig fordeling vil derfor innebære en betraktelig reduksjon i vårt forbruk av energi og materielle ressurser. Vi mener at en slik reduksjon kan gi økt livskvalitet. Nå er vi fanget i et system der selv de som “lykkes” ikke finner lykken. Barn og unge, voksne og gamle lider alle under prestasjonspress, konkurranse og manglende tilstedeværelse. En ny utviklingsmodell vil bli et frigjøringsprosjekt og en vei til et mer meningsfullt liv.

Behovet for arbeidsplasser er det vanligste argumentet for fortsatt økonomisk vekst. Om det er slik at økonomisk vekst undergraver miljøet, samtidig som folk er avhengig av denne veksten for å ha jobber, er vi fanget i en destruktiv felle. Koronakrisen har eksponert denne svakheten ved vårt økonomiske system til det fulle. I et samfunn vil det til enhver tid være nok av nødvendige arbeidsoppgaver. Det vi trenger er et bedre system for å sørge for at alle får dekket sine grunnleggende behov.

Vi kan ikke lenger basere oss på profittmaksimering som drivkraft i økonomien. Et nytt system må drives av kunnskap, skaperglede og samarbeid. Det økonomiske systemet er skapt av mennesker, samfunnsstrukturene også. Derfor kan de forandres av oss. Mange forskere og miljøaktivister har stilt krav om systemendring. Til nå har disse blitt ansett som naive og virkelighetsfjerne utopister. Men det som virkelig er naivt er å fortsette som før.

Så la oss ta demokratiet i bruk til det det var ment for – å utforme et samfunn som vi, naturen og fremtiden kan leve med. En systemendring som utfordrer vekstparadigmet vil virke truende for mange av dagens rike og mektige. Endring er likevel nødvendig, og ikke minst mulig.

Vi som har signert dette oppropet krever at valget i 2021 må bli et valg med konkrete tiltak for systemendring! Å endre systemet er ikke lett, og ingen har alle svarene. Derfor er det nødvendig at alle politiske grupperinger, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre engasjerte myldrer i gang en idé-dugnad om hva som må gjøres. Media må oppdage og gi stort rom for denne prosessen. Systemendring krever både langtidsplanlegging, debatt og kompromisser – men nettopp derfor haster det med å komme i gang! Vi kan ikke ha enda et Stortingsvalg uten at disse temaene settes øverst på dagsorden.

Aksjonsgruppen bak dette initiativet:
Tone Smith, økologisk økonom
Arne Øgaard, lærer og redaktør
Ole-Jacob Christensen, småbruker og skribent
Stig Braathen, controller

Også undertegnet av:
Steinar Winther Christensen på vegne av Besteforeldrenes Klimaaksjon
Kjersti Hoff på vegne av Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Nina Ossavy på vegne av Concerned Artists Norway
Julie Rødje på vegne av Spire
Hege Skarrud på vegne av Attac Norge
– samt enkeltpersonene:
Carlo Aall, professor
Kathrine Aspaas, journalist/økonom
Rasmus E. Benestad, forsker
Tor A. Benjaminsen, professor
Anne Bregnballe, førsteamansuensis
Ingvild Burkey, forfatter
Werner Christie, tidligere helseminister
Sigvart Dagsland, sanger og musiker
Laila Riksaasen Dahl, biskop emeritus
Erik Dammann, forfatter
Anders Dunker, skribent
Inge Eidsvåg, forfatter og lektor
Rune Eraker, fotograf
Thomas Hylland Eriksen, professor
Freddy Fjellheim, forfatter
Einar Flaa, musiker
Kari Gåsvatn, journalist
Silje (Bendik) Halstensen, artist
Asgeir Helgestad, naturfotograf
Vigdis Hjorth, forfatter
Helge Hognestad, prest
Andrea Bræin Hovig, skuespiller
Ove Jakobsen, professor
Erland Kiøsterud, forfatter
Knut Kjeldstadli, professor emeritus
Hanne Kolstø, artist
Erling Krogh, professor
Andrew Kroglund, skribent
Roy Krøvel, professor
Gunnar Kvåle, professor emeritus
Marianne Leisner, landskapsarkitekt og gartner
Ketil Lund, høyesterettsdommer emeritus
Dag Jørund Lønning, professor og høyskolerektor
Sjur Miljeteig, musiker
Frederica Miller, arkitekt
Robert Mood, tidligere generalløytnant
Sidsel Mørck, forfatter
Iver B. Neumann, forsker og forskningsdirektør
Siri Nilsen, sanger og musiker
Gro Nylander, lege og forfatter
Kristine Næss, forfatter
Kjell Erik Killi Olsen, kunstmaler
Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter og dramatiker
Charlotte Qvale, artist
Jørgen Randers, professor emeritus
Ibrahima K.M. Saidy, imam
Astrid Sandvik, miljøaktivist
Cato Schiøtz, advokat
Wenche Frogn Sellæg, tidligere justisminister
Torild Skard, psykolog og tidligere stortingsrepresentant
Linn Stalsberg, skribent
Einar Stenseng, musiker
Erik Stenvik, veterinær og forfatter
Roger Strand, professor
Hanne Svarstad, professor
Wera Sæther, forfatter
Ane Dahl Torp, skuespiller
Andreas Utnem, musiker
Marthe Valle, artist
Arild Vatn, professor
Arne Johan Vetlesen, professor
Jan Erik Vold, lyriker
Finn Wagle, biskop emeritus
Fay Wildhagen, artist
Nina Witoszek, professor
Marte Wulff, artist

Kilde: Spire

På de gamle nettsidene til systemdebatt.no ligger dette oppropet fra opprettelsen. Det er om de samme tingene, med en del av de samme folkene. Dessverre har det kokt bort i kålen, men det finnes en FB-gruppe som visstnok tar dette videre: Paradigmeskifte – verden trenger systemendring nå.

Støtteopprop for opprettelse av FORUM FOR SYSTEMDEBATT med utgangspunkt i vår tids hovedutfordringer

Vi ønsker et tverrpolitisk forum, åpent for alle samfunnsinteresserte, med foredrag og debatter som kan bidra til å sette forholdet mellom vårt økonomiske system og vår tids hovedutfordringer på dagsorden.

Det sies at ideologiene er døde. Slik vi ser det har den industrialiserte verden kapitulert overfor en ideologi og praksis som påstås å være den eneste mulige, og som derfor knapt kan diskuteres, til tross for at den synes å fjerne oss stadig lengre fra mye av det beste i europeisk, politisk tradisjon. Mange føler at den stadig hardere økonomiske vekstkonkurransen ivaretar de sterke nasjoners og gruppers interesser på de svakeste bekostning, og at den undergraver vårt felles livsgrunnlag. Vi kan ikke godta at dette er den eneste demokratiske måte å organisere økonomi og samfunn på. Vi ønsker en udogmatisk diskusjon om helhetlig e alternativer som samsvarer med våre politiske idealer og vårt langsiktige, globale ansvar.

Vi som støtter dette oppropet har ulike meninger om dagens økonomiske system bør reformeres eller erstattes med noe annet. Vi kan være uenige om hvorvidt forandringen bør starte nasjonalt, regionalt eller internasjonalt. Dette er blant de spørsmål vi vil diskutere.

Det vi er enige om, er at industrilandenes forbruksnivå og utviklingsmønster ikke kan danne modell for hele verdens befolkning.. Under dagens internasjonalisering av økonomien er det nettopp hva som er i ferd med å skje: Hvis vi ikke reduserer vårt forbruk, og den veksten vi aktivt bidrar til i Kina, Sørøst-Asia og India fortsetter i bare 30 år til, vil antall mennesker med vårt velstandsnivå være tredoblet. Det vil bringe oss så langt ut over denne planetens tålegrenser at en miljøkatastrofe er uunngåelig, uansett hva vi måtte innføre av miljøteknologi, rensing og effektivisering.

Dette viser at den rike verden står ved et veiskille: Hvis vi ikke finner et alternativ til dagens økonomiske vekstkonkurranse, har vi ingen grunn til å vente at andre nasjoner skal bremse sine forsøk på å ta oss igjen. Det er på dette grunnlaget vi ønsker en åpen, demokratisk meningsutveksling om nye løsninger, hvor vi også vil ta opp de fordelingsmessige, sosiale, etiske og andre dilemmaer som synes å følge av den skjerpede konkurranseøkonomien i vårt eget samfunn.

Vi ønsker en fri diskusjon om hvilken forandring verden trenger, og hvordan kursomleggingen kan skje uten at svake grupper rammes. Vi godtar ikke at denne debatten må vente til et helhetlig alternativ kan legges på bordet. Tvert imot mener vi at veien til den nødvendige, nye økonomiske orden bare kan finnes gjennom en åpen, demokratisk meningsutveksling.

Vi støtter oppropet om Forum for systemdebatt:

Odvar Nordli
Jacob Jervell
Trygve Bull
Atle Sommerfeldt
Jan Frithjof Bernt
Francis Sejersted
Jostein Gaarder
Brit Denstad
Anne Sæterdal
Hanna Kvanmo
Georg Hille
Kjell Arild Pollestad
Tove Bull
Ingebrikt Steen Jensen
Iulie Aslaksen
Halle Jørn Hanssen
Bjarne A. Waaler
Gunnar Stålsett
Odd Børretzen
Arne Skouen
Per Borten
Berge Furre
Bjørn Unneberg
Andreas Eidsaa jr.
Wegard Harsvik
Trond Viggo Torgersen
Bjørn Egge
Simon Flem Devold
Kari Gåsvatn
Finn Carling
Alf Tande-Petersen
Sidsel Mørck
Thorvald Steen
Edvard Hoem
Jon Eikemo
WilliamNygaard
Jan Davidsen
Per Lønning
Lars Korvald
Halvor Moxnes
Elin Enge
Dag Hareide
Oddrun Remvik
Terje Kronen
Heidi Sørensen
Steinar Lem
Lars Haltbrekken
Dag Endal
Birgit Brock-Utne
Ruth Haug
Jørgen Randers
Aage Müller-Nilsen
Anders Bratholm
Guttorm Fløistad
Torstein Dahle
Fritz C. Holte
Nils Christie
William M. Lafferty
Brit Fougner
Thomas Chr. Wyller
Per Fugelli
Ottar Hellevik
Stein Hansen
Chr. Fr. Borchgrevink
Peter F. Hjort
Sigmund K. Sæthereng
Wenche Haaland
Gudrun Ekblad
Ottar Brox
Ingrid Eide
Levi Fragell
Lise Fjelstad
Ole Jacob Bae
Inge Bjartnes
Finn Erik Thoresen
Hilde Bojer
Stig Utnem
Randi Kaarhus
Kai Arne Armann
Tor Traasdahl
Sunniva Gylver
Liv Rosmer Fisknes
Per Sundby
Hans Morten Haugen
Morten Eriksen
Knut Falbakken
Astrid Brekken
Knut Utstein Kloster
Elisabet Eie
Arne Næss sr.
Øyvind Solum
Trond Berg Eriksen
 

Jeg har meldt meg inn i FB-gruppen, så får jeg se om det dukker opp noe interessant!

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.