Relative størrelser

Diskusjonene rundt Covid-19, vaksinasjon osv. kan være ganske hard og hårreisende på internett, og i kommentarfeltene på FB. I dag fant jeg et bilde fra SINTEF som er genialt for å vise dette med relative størrelser:

Fantastisk visning med to perspektiver. Skjermdump fra FB – visstnok fra SINTEF.

Det dukket også opp en annen tekst på mange kontoer i dag, men jeg vet ikke hvor den kom fra:

Jeg nekter å legge på vinterdekk fordi: Dette er min bil, mitt valg, min frihet. Effektiviteten av vinterdekk er ikke bevist, med mindre det er fra studier utført av produsentene (du er overrasket?) Noen jeg kjenner var ute for en ulykke etter å ha satt på vinterdekkene sine. Faktisk involverer de fleste ulykkene om vinteren, biler med vinterdekk. Noen eldre biler er allerede på sitt tredje sett av vinterdekk, dette beviser deres ineffektivitet. Vi vet ikke hva vinterdekkene er laget av. Dekkgiganter skremmer oss med vinteren bare for å bli rike. Forresten, det var dekkgigantene som fant opp snø og spredte den om natten mens du sov. Hvis jeg har på vinterdekk kan regjeringen følge meg i snøen. Ikke stol på myndighetene og såkalte dekkeksperter, stol heller på uavhengige facebook-innlegg. Hvis manglende bruk av vinterdekk gir dødsfall og skader, så kan vi heller stenge ned samfunnet til snøen forsvinner naturlig….

Ukjent, FB

Litt tidligere denne måneden fikk jeg tilsendt følgende e-post:

Oslo, den 15.11.21

Til Jonas Gahr Støre.

Stop Lockdown har den siste tiden sendt ut flere brev for å gjøre Regjeringen og deg oppmerksom på en rekke røde lamper som lyser veldig sterkt mht helsesektoren og vaksinene. Vi vedlegger tidligere utsendte brev som vedlegg nedenfor i fall du ikke har mottatt disse.

Vi har etterspurt informasjon og ikke mottatt noe svar. Vi håper du har mottatt informasjonen og at du og dere nå er klar over alvoret i situasjonen. Vi håper også du og dere svarer på våre spørsmål så raskt som overhodet mulig.

Kort oppsummert er dette de urovekkende fakta vi har avdekket:

 1. Dødstallene for vaksinering underrapporteres med 75 ganger av Legemiddelverket. De oppgir 201 å være totalt antall døde etter vaksinering uavhengig av utløsende dødsårsak. Det er ren løgn. Det virkelige tallet er 14.933. Eller var. I august. Helsemyndighetene har i tillegg bevisst forsøkt å skjule disse tallene. Vi har bedt om de ekte tallene i 6 mnd, 5 ganger, 3 ganger via vår advokat J.C Elden. De har nektet oss å få dem utlevert flere ganger. Først i august fikk vi dem. Vi anser denne feilrapporteringen samt skjulingen av alvorlig og dødelig informasjon som svært alvorlig, da folk har krav på å ta et opplyst valg mht vaksinering etter loven. Det er også straffbart.
 2. Helsemyndighetene fremstiller det som om sykehuskapasiteten er sprengt grunnet covid 19. Det er ren løgn. Kun 184 mennesker er innlagt på sykehus med covid.19. Normale tall for sykehusinnleggelser med influensa er mellom 3000 og 8000. Antallet innleggelser er altså langt under normale influensatall. Årsaken til at kapasiteten er presset enkelte steder er influensa og andre forkjølelsesrelaterte sykdommer, sammen med at antallet sykehusplasser er blitt redusert de siste årene. Nedstengingstiltak er kun lovlig for covid 19, ikke influensa og tilsvarende sykdommer. Problemet er altså sykehuskapasitet for normal influensa, som ikke kan løses med nedstengningstiltak eller vaksinepass, men må løses med utbygging av flere sykehusplasser. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/flere-pasienter-og-faerre-senger
 3. Normale dødstall for influensa ligger mellom 1000 og 2000 årlig. I 2017 døde 1700 av influensa på en sesong. På fire sesonger har 900 dødd med viruset, altså 225 pr sesong. Viruset har altså en dødelighet som ligger 5-6 ganger lavere enn normal influensa. Smittevernloven gir ingen åpning for å bryte Grunnlovens paragrafer eller menneskerettigheter når dødeligheten ligger 5-6 ganger lavere enn normal influensa. Influensa har aldri blitt betraktet som farlig i Norge.
 4. Vaksinene er eksperimentelle i det at de tar i bruk helt ny genteknologi som ikke var lovlig i Norge før i sommer 2021, da Stortinget vedtok lovendring av genteknologiloven for å tillate disse RNA vaksinene. Ingen kjenner langtidsvirkningene. Vaksinene har kun brukt ett år på utvikling, normalt tar det ti år å utvikle en vaksine. Vaksinene har hoppet over vanlige testrutiner og testes dermed rett på mennesker. Både norske og internasjonale lover, resolusjoner og Nurembergkoden forbyr både press og diskriminering av ikke vaksinerte. Slikt press vil nå bli utøvd dersom dere godkjenner bruk av vaksinepass.
 5. Vaksinene viser ingen smittereduserende effekt, tvert imot er smitten nå nesten dobbel så høy som før vaksinering ble igangsatt, og mesteparten av de innlagte på sykehus med covid 19 er fullvaksinerte. Nakstad har selv medgitt at vaksinenes smitteforbyggende effekt er overvurdert.
 6. Når dødstallene for vaksinering, 14.933 på 8 mnd, er 30 ganger høyere enn for viruset på like langt tid, 900 på 20 mnd, må all vaksinering opphøre. Begge tall har samme tallgrunnlag; uavhengig av utløsende dødsårsak. Det er et vesentlig rettslig og medisinsk prinsipp som sier at medisinen ikke skal gjøre større skade enn sykdommen. Det gjør den nå i enormt stort grad.
 7. Pfizer har blitt avslørt og dømt for korrupsjon og bestikkelser av offentlige tjenestemenn en rekke ganger. De ble i forrige uke igjen avslørt for tilsvarende forhold knyttet til covid19 vaksinen. Pfizer står for 92,5% av alle vaksinerelaterte dødsfall i Norge. Helsemyndighetene har skjult denne informasjonen for det norske folk, og i stedet for å stanse all Pfizervaksinering, har de anbefalt tredje shots med Pfizer. FDA gikk imot all anbefaling av tredje shots, og to ledere av FDA gikk fra sin stiling grunnet press fra Biden og Pfizer på å få ut en slik anbefaling.. Vi tror dessverre Pfizer også i Norge har korrumpert offentlige tjenestemenn innen helsesektoren ettersom disse vaksinene ikke har blitt stanset og tallene gjort kjent etter 92,5% av alle vaksinerelaterte dødsfall er knyttet til Pfizervaksinering i følgen Legemiddelverkets rapporter.

(Jfr. kildehenvisninger til disse fakta i tidligere utsendte brev nedenfor)

Vaksinasjonen er brudd på Informert samtykke

At Regjeringen iverksetter tiltak som kan påføre hundretusener av mennesker alvorlig sykdom og død kan ikke ignoreres. Heller ikke at disse tiltakene bryter med både den norske Grunnloven, flere EU resolusjoner og Nurembergkoden.

Helsehjelp gitt med informert samtykke er en hjørnestein i norsk pasientbehandling. Dette reguleres i Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Loven fastslår at helsehjelp som utgangspunkt bare kan gis med en pasients samtykke. Bare hvis det finnes grunnlag for det i lov, kan helsehjelp gis uten samtykke.

 • 4-1.Hovedregel om samtykke

Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Hovedregel om samtykke sier ettertrykkelig at all helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Og hvis samtykket skal være gyldig må pasienten ha fått nødvendig informasjon om innholdet i helsehjelpen. Denne paragrafen brytes daglig ved vaksinasjon mot Covid-19. Myndighetene informerer ikke folk som tar vaksinen om:

I henhold til Datatilsynet er et samtykke bare gyldig hvis det er gitt frivillig:

Et samtykke er ikke gyldig dersom det foreligger press for å samtykke eller dersom det oppstår negative konsekvenser dersom man ikke samtykker. Den enkelte må være i stand til å foreta et fritt valg.

Prinsippet om at informert samtykke er uttrykkelig nedfelt i Nurnberg koden som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Vi gjør leseren oppmerksom på at de kliniske studiene rundt Covid-19 vaksinene ikke er ferdigstilt, og Covid-19 vaksinasjonen er derfor å regne som et medisinsk eksperiment

(https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen). Fra Nurnberg koden kan i lese:

Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig.

Dette betyr at den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke; bør være i en slik situasjon at han er i stand til fritt å utøve sitt valg uten innslag av tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av elementene i det aktuelle fagområdet til at han er i stand til å komme frem til en avgjørelse som er preget av forståelse og opplysthet. Dette siste elementet krever, før en bekreftende avgjørelse fra forsøkspersonen aksepteres, at han er informert om forsøkets art, varighet og hensikt; metoden og fremgangsmåten som vil blir brukt; alle ulemper og farer som rimeligvis ville kunne forventes samt de virkninger på hans helse og person som deltagelse i forsøket vil kunne resulteres i.

Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver enkeltperson som initierer, styrer eller deltar i forsøket. Dette er en personlig plikt og et personlig ansvar som ikke ustraffet kan delegeres til andre.

Det er åpenbart at vaksinasjon mot Covid-19 ikke oppfyller kravet om at informert samtykke skal være frivillig så lenge personen blir truet med straff hvis man ikke tar imot vaksinen. Vaksinepasset er dermed en form for tvang som gjør at prinsippet om informert samtykke brytes. Resultatet er at man mister retten til å bestemme over egen kropp. Dette er svært alvorlig.

Vi vil gjøre deg kjent med at Stop Lockdown tidligere har varslet søksmål både mht nedstengningstiltak og bruk av vaksinepass.

Vi gjentar at både nedstengningstiltak og bruk av vaksinepass, press til vaksinering eller diskriminering av ikke-vaksinerte er ulovlig og kan ikke hjemles i smittevern loven ettersom viruset har en langt lavere dødelighet enn normal influensa, sykehusinnleggelser lugger langt under normale influensatall.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at svineinfluensavaksinen ble stanset etter ti dødsfall, også de uavhengig avutløsende dødsårsak. Dersom dere ikke stanser dem etter 14.933 dødsfall (pr.august 2021), anser vi det som meget alvorlig.

Vi anser det også som meget alvorlig at dere anbefaler tredje shots på tross av alle de opplysningene vi har gitt dere, og også at dere ikke umiddelbart stanser all Pfizer vaksinering.

Som øverste leder av regjeringen har du et spesielt og personlig ansvar for å ivareta det norske folks interesser og sikkerhet.

Det er du som har ansvaret for å sørge for at vi ikke vil se hundretusener døde etter vaksinering i Norge. At det allerede er titusener. I tillegg kommer alvorlige bivirkninger og langtidsvirkninger. En FB gruppe har fått 20.000 medlemmer over natten som rapporterer om disse.Hittil har dette vært tidligere regjerings ansvar. Nå er det ditt.

Vi har allerede begynt å iverksette rettslige tiltak etter de siste dagers beslutninger,rettet mot helsektoren. Vi vil fortsette med ytterligere rettslige tiltak dersom dere ikke følger våre oppfordringer. Vi anser dette som nødvendig nødverge for å ivareta det norske folks rettigheter og helsemessige sikkerhet når dere ikke gjør det på tross av den informasjonenog advarslene dere har mottatt.

Hva er så løsningen?

 • Som sagt ligger dødstallene og sykehustallene langt under normaltallene for influensa.
 • Vaksinedødstallene ligger 30 ganger høyere enn for viruset.
 • Tiltakene er ulovlige og medfører enorme økonomiske og personlige tap
 • Nedstengingstiltakene dobler fattigdommen i verden, har kastet 265 millioner ut i tidenes største sultkatastrofe og drept 17 millioner av sult
 • Vaksinepass er ulovlige og diskriminerende of fører til et medisinsk apartheidregime som splitter familier, venner og kolleger.

Er dette da vanskelig?

Viruset må behandles som influensa, slik Kina, som utviklet viruset, har gjort i 1.5 år og som Sverige gjorde fra start. I 2020 døde 9020 med viruset i Sverige uten nedstengningstiltak. I 1988 døde 10.500 av influensa i Sverige.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2008131/

Å behandle dette som en litt hard influensa er den eneste løsningen. Oppfordre gamle og syke til å holde seg hjemme, stanse all testing, alle tiltak og bruk av vaksinepass. De stedene dette er gjort er pandemien nå nærmest utryddet og har halvparten så høye smittetall og dødstall som der tiltakene er høyest og vaksineringen likeså, som f.eks Miami vs California. (se nedenfor).

Vi stoler på at du og din nye regjering vil ta ansvarlige valg or den norske befolkningen som har tålt så mye i så lang tid, og som nå trenger ro til å bygge opp det som ble ødelagt, samt bygge en fremtid nå som oljen snart forsvinner. Vi trenger all den ro og harmoni og gode vekstmuligheter vi kan få. Dersom dere følger våre anbefalinger kan vi og dere også slippe at flere rettslige tiltak blir iverksatt, og bruke tiden og kreftene på konstruktiv gjenoppbygging av landet i stedet for ødeleggelse av det.

Med vennlig hilsen

For Stop Lockdown
Nicolay Normann Grundt
Styreleder

Jeg synes det er vanskelig å si hvor store disse grupperingene er, men ser at det dukker opp folk også i min omgangskrets som er veldig skeptiske til vaksine. Jeg er ikke der, og synes det er vanskelig å ta argumentene inn over seg. Så er det jo også slik at jeg ikke kan forstå alt, men det må likevel være lov å påpeke helt urimelige ting. I e-posten over står det bl.a.:

Normale dødstall for influensa ligger mellom 1000 og 2000 årlig. I 2017 døde 1700 av influensa på en sesong. På fire sesonger har 900 dødd med viruset, altså 225 pr sesong. Viruset har altså en dødelighet som ligger 5-6 ganger lavere enn normal influensa. Smittevernloven gir ingen åpning for å bryte Grunnlovens paragrafer eller menneskerettigheter når dødeligheten ligger 5-6 ganger lavere enn normal influensa. Influensa har aldri blitt betraktet som farlig i Norge.

Fra e-post ovenfor

Da spør jeg meg jo selv om vi har opplevd det samme. Det er jo helt umulig å sammenligne en ordinær influensasesong med fire sesonger med Covid-19 der vi tildels har vært helt isolert. Det er jo mulig at brevskriver har ignorert pålegg og anbefalinger, men de aller fleste har jo ikke det. At ikke dette skulle ha innvirkning på antall smittede må jo falle på sin egen urimelighet….

Jeg orker ikke engasjere meg for mye i dette, men legger merke til at diskusjonene går høyt og lavt, smalt og bredt….

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.