Østre Havbukta

I våres hadde jeg en fin kajakktur med Olav til Østre Havbukta i Ny-Hellesund. Her har det vært en pågående sak om området er utmark eller innmark, og dette ble endelig landet rundt 15 april (etter nesten ett år hos Søgne kommune). Her er stedet:

20160504ostrehavbukta

Det er ikke ofte kommuner gir slike uttalelser, og de kan ikke påklages. De må i så fall inn i rettsvesenet. Du kan lese uttalelsen fra Søgne kommune, og se hva de vektlegger.

I mine øyne er det jo en klassisk privatiseringsstrategi med platting, helårs hagemøbler og flaggstang. Plattingen er det såvidt meg bekjent ikke søkt om. Den er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser, og dermed et ulovlig tiltak i utmark (sjikanøst stengsel). Fylkeskonservator har i brev til Søgne kommune uttalt:

Fylkeskonservatoren anser at tiltaket er søknadspliktig og dermed oppført i strid med vilkårene for fredningen.
… Før vi eventuelt foretar oss noe ber vi kommunen vurdere hvorvidt tiltaket gjennomført på gnr/bnr 1/13 er i strid med bestemmelsene i reguleringsplanens § 5.3, og ber om tilbakemelding om hvorvidt kommunen vil forfølge dette. (Brev datert 9.11.2015)

Fylkesmannen påpekte det samme i fjor sommer. Derfor må tiltakshaver snarest få beskjed fra Søgne kommune om å fjerne den. Men, når uttalelsen om innmark/utmark tok nesten et år, så er det kanskje ikke mulig å forvente noe før i 2017? Nå virker det jo som om en del politikere i Søgne har våknet også, så da er det jo lov å håpe på fortgang!

Slik så området ut for noen år siden:

20160504Havbukta_for_etter

Fædralandsvennen skrev om saken 18. og 20. april, og her er scan av de avissidene. Så får vi se hva resultatet blir. Jeg ser for meg at saken neppe er død, og at det kunne vært fint å gjennomføre en dialog med involverte parter for bruken av området.

Dikterstua er viktig kulturhistorisk, og i den nye Stortingsmeldingen for Friluftsliv, så er kulturminner inne som en viktig del. Nå er det i alle fall definert som utmark, og så får vi se hvordan bruken blir. Olav og jeg kommer definitivt tilbake! Vi synes hagemøblementet var helt OK:

20160504olav

For spesielt interesserte kan også interpellasjonen fra SV og MDG i Søgne på kommunestyremøte 28.1.2016 være av interesse:

Interpellasjon
Spørsmal til ordføreren i kommunestyremøte den 28.01.2016

Den 26.06.2015 sendte Fylkesmannen i Vest-Agder en henvendelse til Søgne kommune der kommunen ble bedt om å avklare en ny platting m.m. foran ”Skriverstua” i badebukt på eiendommen ”Havbukta” gnr/bnr 1/13 i Ny-Hellesund i forhold til gjeldende reguleringsplan, Friluftsloven og allemannsretten. “Skriverstua” er i kommunens arkiver registrert som uthus og ligger ca. 100 m fra den øvrige bebyggelsen i “Havbukta”.

Østre Havbukta er ei vakker badebukt som allmennheten har benyttet til bading, soling og for oppankring

og overnatting i båt fordi stedet gir ly for vestlige vinder.

Ny eier fikk våren 2015 utført arbeider på stedet som fremstår som privatiserende. Eier har uttalt til avisen ”Budstikka” at stedet er innmark, og da ikke tilgjengelig for allmennheten.

Avisen har fulgt denne saken med flere store oppslag, senest 16.12.2015. Her uttaler tidligere kommuneadvokat i Sandefjord kommune, Ivar Otto Myhre seg om allmennhetens klare rettigheter til friluftsliv i Østre Havbukta. Advokat Myhre har ført flere saker med strandsonetematikk til Høyesterett, og har derfor juridisk spisskompetanse på området. Advokat Myhre er ikke i tvil om at Østre Havbukta er å regne som utmark, og at tiltakene som er utført, på bakgrunn av dette er å regne som sjikanøse stengsler i strandsonen.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne mener Søgne kommune nå må konkludere på forholdet, og er kjent med at miljøvernleder har fått denne oppgaven. Vi regner med at kommunen i den forbindelse har innhentet ekstern, juridisk kompetanse for en så viktig avgjørelse som dette vil være. Vi viser til den ordningen med gratis advokathjelp som Miljødirektoratet administrerer for strandsonesaker. Søgnes avgjørelse i denne saken vil ha betydning for allmennhetens friluftsliv langt utover kommunens grenser.
Kjenner ordføreren til når kommunens konklusjon vil foreligge?

Per Kjær Sosialistisk Venstreparti og Yngvar Monstad Miljøpartiet De Grønne i Søgne

Her er svaret fra ordfører:

Svar på interpellasjon fra SV og MDG – Havbukta

Bakgrunnen for saken er at Budstikka sendte en e-post til Fylkesmannen med spørsmål om tiltak ved dikterstua var å anse som privatisering av et friområde. Vedlagt e-posten var et foto av dikterstua med platting, hagemøbler og flaggstang.

Fylkesmannen videresendte e-posten til kommunen under henvisning til at kommunen er plan- og friluftslivsmyndighet.

Det følger av friluftsloven § 20 at grunneier, bruker (i grunneiers sted) eller et interessert friluftslag kan kreve uttalelse fra kommunen nar det er tvil eller uenighet om følgende:

a) Om et areal er innmark eller utmark

b) Om rasting eller telting er tillatt

c) Om stengsel eller skilt er lovlig.

Etter § 20 følger det kun en plikt til å avgi uttalelse. En slik uttalelse fra kommunen gir ingen myndighet til å fatte bindende avgjørelse. Slike tvilsspørsmål kan kun rettskraftig avgjøres av domstolene. Slike avgjørelser, først og fremst Høyesterettsavgjørelser, er viktige rettskildefaktorer i slike saker. En uttalelse fra kommunen i en konkret sak er imidlertid ingen rettskilde og vil ha begrenset betydning for andre saker. Formålet med bestemmelsen i § 20 er å løse konkrete enkelttilfeller på en enkel måte uten å koble inn rettsapparatet.

Normalt bør kommunen innhente uttalelse fra partene i slike saker. Uttalelse fra grunneier er innhentet mens det er noe uklart hvem som er den andre parten. På bakgrunn av interpellasjonen vil uttalelse i forhold til friluftsloven gis til SV og MDG.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at ordningen med gratis juridisk bistand fra MD til kommunene opphørte i 2010.

Det bemerkes også at dikterstua med bygningsnummer 140574937 er registrert med bygningstypekode 182 -garasje/uthus/anneks til fritidsbolig- og anses av administrasjonen for å være et anneks.

Før uttalelse gis i forhold til friluftsloven vil administrasjonen foreta befaring av stedet på barmark. Administrasjonen forventer å gjennomføre befaring og gi uttalelse til SV og MDG innen påske.

Oppdatering 5.5.2016
Denne saken fikk stor oppmerksomhet på FB i går kveld, og det fortsetter i dag. Dessverre er det få som klikker seg videre hit til kilden, og hittil har ingen lagt igjen kommentarer. En av delingene var spesielt hyggelig – den fra Ingrid Juell Moe – så den har jeg klippet ut for å ha her i bloggen:

20160505fb_ingrid

Oppdatering 18.5.2016
Tråden under Ingrid sitt innlegg ble ganske lang, med diverse argumenter. Jeg legger den inn her for ettertiden:

20160518fb_traad

Som jeg skrev i en kommentar for et par uker siden har også kommunen svart på brevet fra Fylkeskonservator. Etter diverse purringer fikk jeg endelig tak på det, men det brevet inneholdt ikke mye informasjon, bare tre enkle linjer der de henviser til utredningen om innmark/utmark (som jeg har lagt ut link til ovenfor). Det interessante er at denne utredningen i liten grad svarer på det som fylkeskonservator spør om. I brevet fra Fylkeskonservator (se link ovenfor) står det:

30.10.2015 foretok Fylkeskonservatoren sammen med representanter for eier, befaring til Havbukta for besiktigelse av tiltaket ved dikterhytta. Fylkeskonservatoren anser at tiltaket er søknadspliktig og dermed oppført i strid med vilkårene for fredningen. Normalt er kommunen første postkasse ved søknader om tiltak i området regulert til antikvarisk spesialområde i Ny-Hellesund. Det gjelder også forhold som vedrører det fredete kulturmiljøet.
Før vi eventuelt foretar oss noe ber vi kommunen vurdere hvorvidt tiltaket gjennomført på gnr/bnr 1/13 er i strid med bestemmelsene i reguleringsplanens § 5.3, og ber om tilbakemelding om hvorvidt kommunen vil forfølge dette.

Utredningen Søgne kommune henviser til 28.4 inneholder to avsnitt om plattingen:

Dikterstua i Østre Havbukta ligger ca. 12 meter fra vannkanten. Det er anlagt en hellelagt platting på ca. 12 m2 framfor, dvs øst for, dikterstua. Plattingen består av løse steinheller som er lagt på bakken. Avstand fra dikterstua til plattingen er ca. 2 meter. Like utenfor den hellelagte plattingen endrer terrenget seg markant fra relativt plant gressområde til stein og berg i dagen. Flaggstanga er ca. 12 meter fra dikterstua.

Plattingen er antagelig i gråsonen for den private sonen et anneks har krav på. 2 meter er innenfor den private sonen mens 6 meter muligens er utenfor. Det er derfor ikke åpenbart at plattingen som helhet må vurderes som utenfor den private sonen. Plattingen er synlig først når en kommer nokså nærme og er på ingen måte et fysisk hinder. Hvorvidt plattingen er egnet til mentalt å fortrenge ferdsel, dvs øke avstanden til hvor nærme annekset allmenheten finner det naturlig å passere, er vanskelig å gi et eksakt svar på. Trolig vil den ha en viss slik effekt. Like trolig er det for øvrig at folk flest som ferdes i området vil gå på fjellene/steinene nærmere sjøen uavhengig av om plattingen er der eller ei.

Jeg er jo ikke noen profesjonell saksbehandler, men oppfatter fylkeskonservatoren dithen at tiltaket “platting” er søknadspliktig. At kommunen gjennom de to avsnittene jeg har gjengitt ovenfor gir noe signal om hvordan de vil “forfølge dette” synes jeg er veldig rart. Det eneste de omhandler er jo den private sonen. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Fylkeskonservator her må be om en litt klarere uttalelse fra Søgne kommune. Dette er et område av stor verdi på mange forskjellige plan (privat utmark / populær bukt / fredet kulturminne / kulturhistorie).

Mitt anliggende i strandsonen har stort sett vært telting/opphold, og i denne bukta er en nærmere enn 150 meter fra hus. Så hvis det er bebodd er det ikke lov å ha telt her. Når grunneier er tilsted er det også rimelig å ha en privat sone rundt dikterstua. Men, det som skjer nå med platting, flaggstang og helårs hagemøbler er en privatisering av strandsone som etter mitt syn er sjikanøs. Her er det også mye rettspraksis som støtter opp om mitt syn (så dette er ikke bare noe jeg finner på).

Det blir spennende å se hva som blir fortsettelsen av denne saken. Både Fylkeskonservator, Søgne kommune og grunneier burde ha klare incentiver til å klargjøre hva som er innenfor og utenfor i dette området. Jeg holder en knapp på et skilt der en beskriver forholdene, og gir føringer på bruk. Terrenget er av en slik karakter at de fleste vil komme sjøveien, så et skilt inne i bukta ville antagelig fungert helt fint. Her er det såpass mange forskjellige virkelighetsoppfatninger, at de tre aktørene ovenfor (og kanskje en representant fra allmennheten) burde satt seg ned for å finne en løsning.

Ekstra interessant er det å se denne saken i lys av saken Budstikka i Søgne hadde på trykk 26. juni 2015. Nå har jo saken versert i nesten ett år, og viser seg å være ganske mye mindre opplagt enn det den fremstilles som i denne artikkelen…

Oppdatering 30. mai 2016
Den 9. mai gikk det et brev fra advokatkontoret simonsenvogtwiig som omhandler allemannsretten/rettighetsforhold. Det er stilet til Søgne kommune, og avsluttes på denne måten:

… ønskelig at kornmunen klargjør sitt synspunkt på hvilke allemannsrettigheter som gjelder i Østre Havbukta.

Den mener at ferdsel heller ikke er tillatt, men ser at kommunen her er uenig. Når det gjelder rasting, bading, telting osv. er de klare på at DET ikke kan være lovlig, og ber om spesifisering av kommunens syn. Det blir spennende!

Oppdatering 20. juni 2016
Budstikka er beundringverdig tilstede i denne saken, og 2. juni har de saken “Vennligst svar en gang til” på nett, og denne kom også på papir 8. juni. Saken avsluttes med følgende nå før sommerferien snart setter inn:

Tidligere eier har uttalt til Budstikka, at allmennheten aldri har blitt nektet til Østre Havbukta. Nåværende eier sier at området er innmark, det vil si stengt for allmennheten.

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

3 svar til Østre Havbukta

 1. Lars sier:

  Det har vært bra trykk på FB i kveld og i dag tidlig. Flere delinger, nye venner, mange kommentarer og noen DM. Det viser seg at Søgne kommune antagelig ikke kan tolkes som andre kommuner. Så min hentydning til at de vil sitte lenge på svaret til Fylkeskonservator kan være feil. Det er visstnok skrevet og sendt, men jeg har ikke fått tak i det enda. Skal gjøre et forsøk i morgen! Ingen av de jeg har hatt kontakt med kjenner innholdet, bare at det skal ha vært sendt. Følg med! 🙂

 2. Lars sier:

  Fant en håndbok til denne problematikken hos Miljødirektoratet (dengang direktoratet for naturforvaltning) fra 2000:
  http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/390/DN-håndbok%2014-2000.pdf
  Tror den mest aktuelle siden er 29.

 3. Lars sier:

  Denne saken er også relevant, da en 12 meter lang brygge i bukta ville forsterket inntrykket av innmark:
  http://www.bsnett.no/nyheter/avslag-pa-oppfring-av-ny-brygge/cbbpfD!TkPRqklx7QfakQdET8dYNg/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.