Oslo-uke

Dro til Oslo på søndag kveld. I går var det møte om motorferdsel i utmark og styremøte i FRIFO (med etterfølgende julebord). I dag har jeg vært på seminar om Naturmangfoldloven, og her er det Christian Steel fra Sabima som foredrar:

20131204steel

Vi har også fått en del andre gode inputs, og jeg legger ut mine notater helt til slutt i dag. Foredragene legges også ut – følg med på FRIFO.no! I morgen går det også rykter om streaming, så da kan du være med uansett hvor du er!

Oppdatering 24.1.14: Har finner du presentasjonene som ble holdt denne dagen (FRIFO)

Her er dagens notater:

Seminar om Naturmangfoldsloven 3.12.2013

DET NYTTER Å ENGASJERE SEG!
v/Heidi Sørensen
Historisk tilbakeblikk – kulturminneloven (1910). 1954: nasjonalparker – Rondane (1962).
1970: Systematisk og moderne, og så 2009: Naturmangfoldloven – bruk og vern.
Den siste omhandler både BRUK og vern.
Naturmangfoldloven har 10 kapitler, og er en omfattende lov. Den gamle får plass i kap. 5.
Ot.prp.nr. 52.
Ny regjering: Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås.
Hovedbegreper i loven: verneområder, prioriterte arter. Forvaltningen kan komme under presse, men neppe reversering av vernede områder. Det er vernet ca 18% i Norge. Over 30% er fjell, nesten ingenting på havet.
Utvalgte naturtyper – et mellomskikt. Ikke den ypperste naturen, men også viktig. Forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder.
Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper – naturmangfoldloven, PLB og sektorlover.
Rettsikkerhet for naturen – vi var først i verden med dette!
i alle vedtak skal det framgå hvordan de miljørettslige prinsippene er vektlagt og vurdert.
I vedtakene skal det stå hvordan man vurderer!
Vitenskapelig kunnmskap og erfaringsbasert kunnskap – eksisterende kunnskap.
Hvor er kunnskap? Hva sier den? Hva er effekt av tiltak på naturmangfoldet?
Rødliste, svartliste, naturindeks, landskapstyper, naturens goder.
Brosjyre: Landskapstyper i Norge – anbefales! Spesielt ved vindkraft.
Føre – var – prinsippet – par 9. Kunnskap viktig – tvilen skal komme naturen tilgode.
Samlet belastning – par 10. Krevende – vanskelig å ha full kunnskap.
Redningsaksjon for arter. Stanse tap av naturmangfold gjennom målrettede aksjoner.
Økologiske funksjonsområder.
Selv om naturtyper IKKE er utvalgt, så mister de ikke sin betydning. Ålegrasseng er IKKE utvalgt naturtype enda, men trenger å bli utvalgt.
Bekjempelse av skadegjørere har et eget kap i loven.
Naturmangfoldloven er en jobbelov – og en av verdens aller beste lover for naturmangfold.
Mer byråkrati? Kunnskapsbasert forvaltning trenger hjernekraft.

Hovedinnholdet i loven. Hvordan den ble til, og lovens betydning for bevaring avnaturmangfold i Norge
v/Christian Steel, generalsekretæri SABIMA
Hovedinnhold – slutte å utrydde arter. Mange arter er i ferd med å forsvinne fra Norges natur. Mange masseutryddelser – 99% av alle arter er utryddet. Nå står vi i ferd med å miste 30% av artene på 100 år.
20% av artene er på rødlista – det er arealforbruket som er den største trusselen.
Villmarkspregede områder – sterkt fall på 100 år.
Hverdagslandskapet – over 80%
Pølser og lover – framstillingen preget av at det foregår mye rart.
Naturmangfoldloven tok 8 år. Vi har en «ferdigprutet lov».
Primær rettskilde – de 78 paragrafene.
Spesialmotivene (kap. 21; 91s.)
Forvaltningspraksis og rettspraksis.
Formål: … bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet (slår fast at naturen har egenverdi).
Kunnskapsgrunnlaget er ofte mangelfullt (75% – ikke kartlagt).
En halv milliard – kartlagt Norge.
Kartdatabaser:
Artskart – også app
Artsobservarsjoner
Artsportalen
Naturbase
Kilden og Gårdskart
INON
Vindkraft osv – se foredrag.
Hjelpesider på nett – bl.a. e-læringskurs fra Miljødirektoratet.
Naturmangfoldloven ikke så god på vanlig natur, landskapsetikk og skogbruk.
Husk også annet lovverk, som PBL og energiloven.
Lokale saker: friluftsliv og folkehelse, hjerte, kjærlighet og estetikk.

Naturmangfoldloven – vårt effektive våpen v/Christian Steel
Miljødirektoratet har ansvaret for opplæring i Naturmangfoldloven.
En kan fort spare seg til fant med å ikke ha kunnskap om Naturmangfoldloven i kommunene.
Hverdagslandskapet – hva finnes utenfor verneområdene (som stort sett er godt ivaretatt).
Kap. 2 har fått stor betydning:
Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer (par 4) og arter (par 5)
Aktsomhetsplikt (par 6)
Off. beslutningstaking (par 7) – viser til par 8-12 (kunnskap, føre-var, økosystemtilnærming, forurenser betaler og tekn.krav.
Kvalitetsnormer (par 13)
Veileder utarbeidet av MD – ligger på nett.
Flere av paragrafene gjelder ikke til havs, men nesten alt gjelder ut til 12nm.
Sjekk rødlistede naturtyper.
Vurdering skal fremgå av beslutningen.
Kunnskapsgrunnlag – par 8: Vitenskapelig kunnskap + Erfaringskunnskap.
Naturmangfoldloven krever ikke ny utforkskning, men par 9 sier da at man skal gjøre det en kan for å unngå skade.
Skal også ta hensyn til generelle belastninger som klimaendringer.
Høyre har før ment at dette må gjelde til 200nm, ikke bare til 12 (fiskeri og olje).
Veldig få arter er prioritert pr.d.d. – i dag 8 stk. (av 50-60.000).
Ser arter og leveområder i sammenheng – økologiske funksjonsområder.
Finnes tilskudd til skjøtsel av prioriterte arter/landskapstyper.
Kommunene rapporterer om utvalgte naturtyper – skal illegges spesielt hensyn.

Naturmangfold og arealplanlegging v/Trond Simensen, Miljødirektoratet
Jan Tore Sanner blir ny minister for arealplanlegging – Kommunaldepartementet.
Kommer straks kart som viser utviklingen i strandsonen – SJEKK.
Ikke nødvendigvis sammenheng mellom vernede områder og truede arter – snarere tvert i mot. Flest arter rundt Oslofjorden.
To drivere i arealutvikling: Hva som er lov og hva som er lønnsomt.
Statlige planretningslinjer for strandsonen – 2011 – differensiert.
Vesentlig innvirkning – konsekvensutredning – egen forskrift der hvilke tiltak beskrives.
Se slides – case vindkraft.
Marine naturtyper – DN Håndbok 19
NOU 2013:10 – Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester.
Reklamerer for E-læringskurs.
www.miljokommune.no
Hjelpemiddel for kommunene.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, (samferdsel, hyttebygging,nstrandsonen, kraftutbygging), Thomas Sveri, fagkonsulent i FRIFO
Kamp om areal for friluftsliv.
Strandsonen: Byggeforbud i PBL i 1985. Strammet inn ytterligere i 2009.
Energiutbygging berører veldig mange lover.

Vinnersaker i naturmangfoldlovens navn. Hvordan kunnskap og klok bruk av lov og forvaltningssystemer har stoppet gravemaskiner.
v/Christian Steel, SABIMA
Viser www.naturbase.no
Alt er sjekket og kvalitetssikret av FM, men har vekslende kvalitet.
Kommuneplan – revideres hvert 4. år. I en del kommuner er det mye disp-saker utenom dette.
Sats på vinnersaker. Vakre dyr og planter appellerer.
Straffelovens par 152b – særlig alvorlig miljøkriminalitet (mot NSBs fjerning av blomst).

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel, fremmede arter
v/Honorata Gajda, Fylkesmannen Oslo og Akershus
En del vern forutsetter bruk.
Naturmangfoldloven åpner mange muligheter, men det tar tid å innarbeid. Oslo er blant de beste i landet, men er først i mål i år.
Naturmangfold er en av verdiene som vurderes – sammen med mange andre.
Samlet belastning er også veldig vanskelig å vurdere. Mangler mye kunnskap – særlig i vind- og vannkraftsaker.
Det finnes tilskuddsordninger for utvalgte naturtyper og arter. (Ikke innnefor vernede ordninger.)
Alle som søker fikk tilskudd i 2013.
Svarteliste: 217 arter er vurdert til å ha høy økologisk risiko.

Om politianmeldelser etter naturmangfoldloven – tips til oss som anmelder, og konkrete eksempler.
v/Toni Poleo, styreleder i Skolopender og tidligere ansatt i Økokrim
Generelt – anmeld saker! Jo før jo bedre!
Sakens viktighet – viktigere enn hvilke lov (men, naturmangfoldloven er VIKTIG!)
Naturmangfoldloven suppleres av en rekke andre lover (fx kulturminneloven osv).
Først: Er forholdet straffbart? Naturmangfoldlovens par 75
Anmeldelsen: Anmelder, mistenkte?, saken (gjelder/omfatter), dokumentasjon (Foto!), naturfaglig vurdering, hvilke straffebestemmelser er overtrådt?, vær saklig – ikke overdriv. Eventuelt også erstatningskrav. Supplerende informasjon kan ettersendes. Send alltid en kopi til økokrim, men anmeldelsen skal sendes til lokalt politi.
En del politidistrikter har ildsjeler på dette området.
Økokrim – saker som er prinsipielt viktig.

Avslutningsforedrag: Om loven og fremtiden – hvor er vi på vei?
Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, tar oss med på en reise i
frivilliges innsats, utfordringer, muligheter og sannheter.
Olje- og energiminister Tord Lien vil ha en mindre omfattende behandling av saker etter Naturmangfoldloven. De skal ikke endre loven, men skal endre praktiseringen. Mindre strengt. Loven har ikke stoppet en eneste kraftutbygging eller kraftlinje enda, selv om ministeren påstår det. Eksemplene hans var fra Hardanger og Ørskog/Fardal. Men, det er helt andre grunner til at disse tar lang tid. Dårlige utredninger og stor folkelig motstand i Hardanger. Den andre tar lang tid pga at en tidligere minister insisterte på at den skulle gå gjennom et reservat, og det tok ett år ekstra – pluss en rettssak. Naturmangfoldloven var ikke inne i bilde i disse eksemplene. Regjeringen ønsker færre utredninger – og naturen får dårligere rettssikkerhet. Vi risikerer å bygge linjer i umistelige naturområder. NNV frykter at dette er en systemisk svekkelse av naturvernet fra denne regjeringen. Kommer på toppen av fornøyelseskjøring, fjorder som avfallsplass fra gruveindustrien, flytte plan over til kommunaldepartementet (rødlistearter forsvinner) + et par tre tillatelser til å bygge ned dyrket mark. Dessuten skal det gjennomføres uten debatt – jfr motorferdselsaken. Men, det er et kraftig opprør på gang. DNT, FRIFO og Virke har gjort en kjempejobb i denne saken, som har fått en bred allianse. Det er nå en skikkelig diskusjon.
Allianse er et stikkord i arbeidet fremover. Budskapet blir litt mindre spisst enn om hver enkelt org. fremmet krav. Samarbeid gjør at man gir og tar. En samlet allianse har likevel større styrke! Det er når vi er flere enn NNV, FRIFO og Sabima at vi kan få det som vi vil. Men, det er tøffe utfordringer fremover. Kommunaldep er ikke det samme som miljøverndep. Vi må utnytte ressursene bedre – mer bang for the bucks. Finne gode argumenter for hvorfor vi har et ansvar for å ta vare på naturen. Naturmangfoldloven er viktig i dette arbeidet. Paragrafer kan likevel ikke redde oss – det er hvor gode vi er til å få frem argumenter om HVORFOR det er viktig å ta vare på mangfoldet. Latterliggjøring av salamandertunnell er lettere enn å få gjennomslag for byggingen av den. Frivillighet er en styrke og en utfordring. Styrken ligger i engasjementet og arbeid på fritid. Utfordringen er at vi må stimulere folk til å gi oss sin fritid. Derfor må vi vise at det nytter!
NNV er 100 år neste år, og sammen med andre org. har vi fått til mye! Norsk natur ville vært fattigere uten oss.
Hvorfor er det ikke atomkraft i Norge? Hvorfor er det ikke giftlager på Dovre? Hvorfor er det ikke et stort kraftverk i Vefsna? Hvorfor er det ikke åpnet for oljeboring i #LoVeSe? Hvorfor er Trillomarka verna?
Det nytter – men tenk allianser! Få med flest mulig – så vinner vi!

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Dagbok, Samfunn. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Oslo-uke

  1. Tilbaketråkk: Ny dag med #naturmangfold | homo ludens

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.