OLF sine mantra

I dag kom jeg over en artikkel i Teknisk Ukeblad via Twitter. Her går leder i OLF Per Terje Vold til angrep på Erik Solheim som for tiden er miljø- og utviklingsminister.

Her er første argument fra Vold:

– 1,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang på elektrisitet, og energiproblemet skaper fattigdom og økt dødelighet. Derfor er det direkte umoralsk å nekte den fattige delen av verden energi. Likevel har vi politikere som snakker om å øke bistand samtidig som de vil stanse energitilgangen til fattige.

Motspørsmålet må jo da være hvor mye av norsk olje og gass som går til fattige land. Såvidt meg bekjent tar England og Tyskland mesteparten av produksjonen, og ingenting blir vel solgt til subisidert pris til fattige?

Neste sitat Vold:

– Det internasjonale energibyrået slår fast olje og gass vil være de viktigste energikildene. Fornybar energi kommer mer og mer, men det vil i alle fall gå mange tiår før vi ser en betydelig effekt av dette.

Dette argumentet er mer forståelig. Vold er tross alt leder for en interesseorganisasjon. Poenget her er jo at verden er NØDT til å gjennomføre en omstilling. Da er det viktig å gradvis fase ut produksjon av olje/gass – strekke den ut i tid. Dermed blir OMSTILLINGEN mindre, og kostnadene ved den også mindre. I klimasammenheng vil det også være gunstig å starte reduksjonen nå!

Neste argument:

– Hvis vi faser ut norsk olje- og gassvirksomhet, er det et alvorlig slag mot det globale klima. Tar man bort et norsk oljefat, vil det erstattes av et annet som slipper ut mer CO2. I tillegg vet vi at norsk gass erstatter kull på kontinentet og dermed fører til utslippsreduksjoner i Europa. Utslippskuttene som følge av norsk gass er fire ganger høyere enn Norges totale utslipp, sier Vold.

Dette er det klassiske erstatningsargumentet, og dette har jeg omtalt før her i bloggen. Etter gjentatte henvendelser til OLF har jeg ikke fått annet svar enn “det er logisk å anta at en stor del av norsk gasseksport til Europa kommer til erstatning for kull. ” Den statistikken jeg har fått tilgang til viser tilfeller der kullforbruket flater ut, og at etterspørselsveksten dekkes med gass. Dermed er jo CO2-utslippet fra kull konstant, mens det økte forbrukets CO2-utslipp er relativt mindre enn det ville vært om veksten var blitt dekket inn med kull. Dette kommer svært dårlig frem i Vold sin argumentasjonsrekke. CO2-utslippet totalt øker jo uansett… Vi snakker altså ikke om utslippsreduksjoner, men reduksjon i forhold til hva vi hadde hatt hvis ALL energietterspørsel ble dekket inn med kull. Kanskje skulle Vold vært litt mer tydelig på dette?

Neste to sitater:

– Å la olje og gass ligge i bakken på norsk sokkel er også det desidert dyreste klimatiltaket man kan finne på. Denne bransjen har gitt staten 1400 milliarder kroner i inntekter de siste fire årene. Og næringen gir langsiktige arbeidsplasser til 250 000 mennesker over hele landet.
– Hvis norske politikere går inn for ikke å åpne nye områder, vil det bety begynnelsen på slutten for det norske oljeeventyret. Da må disse politikerne ta ansvaret. Jeg vil gjerne se en konsekvensutredning om hva dette vil bety for velferdsstaten.

Når han her snakker om at noe er dyrt, så mener han vel egentlig tap av fremtidig inntekt? Stoltenberg har jo ment at vi må få det opp før noe annet erstatter det, eller det blir ulovlig. Andre har levet i villfarelsen av at prisene vil gå ned. Nå er vel de fleste enige om at produksjonen vil falle fremover, og ergo vil prisene gå opp. Dermed kan man like gjerne argumentere for at inntektsstrømmen skal fordeles over flere år, og totalt bli høyere. Dette kan ikke Vold vite hvordan blir, og heller ikke undertegnede. Men, fremtiden kan forvaltes på forskjellige måter!

I min verden er det mye mer bærekraftig å starte en rolig nedtrapping nå, istedet for å køle på. De 250.000 arbeidsplassene i denne sektoren VET vi må omstilles til noe annet i løpet av noen tiår. Gjør vi det over 25 år blir det i gjennomsnitt 10.000 i året. Følger vi Volds løpebane øker det kanskje i tiden fremover, og så vil omstillingen bli desto kraftigere. Lykkeligvis for Wold er han neppe leder av OLF da… Men, dette er lite interessant i et SAMFUNNSMESSIG perspektiv.

Ut i fra et slikt perspektiv er det Solheim svarer nettopp å ta ansvaret. En velferdsstat kan ikke basere seg på grunnrente fra olje, og vil få på pukkelen hvis den blir avhengig av dette. Nå har vi jo et oljefond som egentlig er uavhengig av produksjon, så vi har ordnet oss greit der. Etisk er det likevel et spørsmål om disse pengene burde gå til noe helt annet enn nordmenn i Norge… Men, det er en annen diskusjon.

Siste argument fra Wold før Solheim tar over:

– Fornybar energi trenger betydelige subsidier i mange år framover og vil aldri kunne erstatte petroleumsinntektene.

Her får Vold det til å høres ut som om fornybare energi er et slags “krykkeprosjekt”. Egentlig er det omvendt. Det er jo olje som er et “kongen blir bært av tjenere prosjekt”. Oljeproduksjon har et helt annet element av grunnrente (arbeidsfri inntekt) enn det fornybare energiprosjekter kan ha. Dermed er dette en urettferdig sammenligning. Flere felt i Nordsjøen skal ha blitt forlatt før de var tømt helt, fordi profitten ikke var stor nok (grunnrente tilnærmet lik null). Hva slags forvaltning er dette? Er det penger eller verdens energibehov som da står i sentrum?

Solheim kommer så til orde, og jeg synes han svarer ganske godt for seg:

– Kritikken fra Vold er meningsløs. Han har rett i at verden har et energiproblem, men det er ingen utviklingsland som krever at vi skal øke vår produksjon. De vil ha hjelp til å øke sin egen energiproduksjon. Og det er nettopp derfor vi har satt i gang mange prosjekter som baserer seg på ren energi i utviklingsland.

Kanskje er ikke ordet “meningsløs” så godt. Jeg synes jo Vold gjør en fantastisk jobb ut fra sine særinteresser. Problemet er jo at han har en organisasjon og industri i ryggen som gjør at han kan fremstå som talerør for samfunnet, og det blir VELDIG galt. Verden har definitivt et energiproblem, og Wolds løsning er i min og Solheims verden ikke den riktige. Dette er et POLITISK valg, og jeg tror at ansvarlige politikere vil se nytteverdien av en nedtrapping av olje/gass-produksjon også i Norge.

Hans siste poeng om lokal produksjon av energi er svært viktig, og må få økt fokus i Norge også. Her vet vi jo ikke hva passiv-hus er engang…. Dette er stort i mange land nedover i Europa.

Solheim fortsetter:

– SV ønsker en gradvis omstilling av petroleumsnæringen til fornybar energi. Klimaproblemet krever dette. Men jeg mener ikke at vi bør verne Lofoten og Vesterålen på grunn av klimautfordringen. Dette området bør holdes petroleumsfritt av hensyn til sårbar natur, turisme og fiskeriinteresser, sier Solheim.

Legg merke til at han her sier SV. Blir spennende å følge Solheim fremover, med både SV og miljøvernministerhatt.

Poenget hans om at Lofoten og Vesterålen skal vernes UAVHENGIG av klimautfordringen er et kjempepoeng. Noen områder bør være utbyggingsfredet også til havs. Mener Vold at vi skulle startet oljeproduksjon midt inne på Hardangervidda hvis det plutselig skulle vise seg å være store forekomster der? Natur har egenverdi, og det er viktig at vi ikke glemmer dette. Derfor er det også viktig å beholde noen områder uberørt. Jeg skal padle i dette området neste år, og lover Wold en rekke bilder som ikke hadde hatt samme karakter med plattformer i bakgrunnen…

Solheim avslutter:

Solheim kjøper ikke argumentet om at norsk olje- og gass er renest i verden.
– Slike påstander hører jeg over hele verden. Alle vet om noen som forurenser mer enn seg selv. Men det holder ikke. Vi er nødt til å omstille oss, sier han.

Her har jeg ingen annen kommentar enn at det er et godt svar. Uansett finnes det noen som er verre… Legg også merke til at det Vold engentlig snakker om her er utslipp UNDER PRODUKSJON av olje og gass. Ved forbrenning er det jo ikke noe forskjell på CO2-utslippene…

Jeg synes det er gledelig at Vold sin retorikk i stor grad ikke går igjennom hos TU sine lesere. De aller fleste gjennomskuer han, og nicket “Montag” skriver blant annet:

Nå er jeg ingen stor fan av Solheim, men oppgulpet til Per Terje Vold er jo fullstendig meningsløst.

Samme innsender har også noen råd til Wold:

Oljeindustrien må også snart klare å begripe følgende tre ting:
1) Å løse klimautfordringen innebærer en utfasing av fossile energiproduksjon FØR de fossile ressursene er brukt opp. Siden Vold ikke vil vi skal begrense vår produksjon, sier det seg selv at andre land – mange av dem fattige land som sårt trenger nye inntektskilder – må skrinlegge sine planer om utvinning.
2) Norsk olje og gass konkurrer ikke bare med “skitnere” fossile ressurser andre steder fra, men også med fornybar energi og energisparing. Ressurser til olje- og gassutvinning går på bekostning av ressurser til fornybar energi og energisparing, og vil forsinke overgangen til et fornybart samfunn.
3) Forbrenning av norsk olje gir nøyaktig like mye utslipp som annen olje.

Dette er veldig gode innspill, og ikke lette å svare på for OLF.

Her kan du lese hele saken med kommentarer hos Teknisk Ukeblad.

Om Lars

Jeg bor i Kristiansand, og lever av havpadling. Mer info om meg og firmaet på www.digital-info.no
Dette innlegget ble publisert i Samfunn. Bokmerk permalenken.

8 svar til OLF sine mantra

 1. Lars sier:

  Da har jeg fått en Twittermelding fra OLF der de synes jeg er litt upresis når jeg skriver at jeg ikke har fått svar fra dem. Jeg har fått flere svar i forskjellige sammenhenger, og det er jeg veldig glad for. Det er svært lærerikt å kommunisere både på Twitter og i bloggen med de som jobber i OLF. Vi tenker riktignok forskjellig, men jeg har stor respekt for at de gjør jobben sin.

  Det jeg har etterlyst både i blogg og på twitter flere ganger er statistikk som viser at kullforbruket i et land har gått ned. Eneste jeg har klart å spore opp er statistikk som viser at det flater ut (fordi gass kommer istedet, og dekker inn veksten). Når OLF argumenterer for at gass erstatter kull, så høres det jo ut som om kullforbruket går ned. Jeg har ikke funnet noe statistikk som viser at dette er tilfellet, og da øker jo CO-utslippet uansett (men heldigvis mindre enn om veksten blir tatt ut ved bruk av kull).

  Dette synes jeg er svært tilslørt i OLF sin argumentasjon (og det tok litt tid før jeg skjønte hva de mente).

 2. Lars sier:

  I boka “Feber” kan vi lese på s. 305ff

  “… 40.000 menneske er direkte sysselsette i olje- og gasseselskapa. I tillegg kjem 20000 tilknytta raffineri, gasshandsaming, petrokjemi og plastindustri. I 2007 blei det dessuten rekna på at om lag 85000 årsverk var innan spesialiserte leveransar til olje- og gassverksemda.
  På den andre sida er ikkje avvikling av denne industrien meir mystisk enn lagnaden for gruvedrift på and. Norge har kome seg vidare frå gruvedrifta på Kongsberg i si tid, og på Røros, til dømes.”

  Her henter forfatteren helt klart tallene sine fra forskjellige kilder. De over 100.000 arbeidsplassene Vold snakker om kan jo ikke ha blitt laget på to år? De jeg kjenner i denne bransjen jobber mye, så de siste 105.000 årsverkene er kanskje overtid?

  Nå var det vel aldri snakk om å omstille så mye på Røros eller Kongsberg, men forfatterne har et poeng. Dette er en ikke-fornybar kilde, og omstillingene må vi ta en eller annen gang. Jo flere vi putter inn i denne sektoren, jo større bil omstillingen.

 3. Knegg knegg sier:

  Ja til borring i Lofoten!

  Jeg får lyst til å kommentere litt. Jeg er en av de mange som jobber tid og overtid som ingeniør med å få utvunnet mest mulig olje.

  Det jeg vil si er at jeg tror jeg bidrar til noe godt på jobb. Denne oljen er en velsignelse som vi nok har brukt mer enn halvparten av. Resten av det flotte samfunnet og befolkningen vi har bygget opp, er en følge av at vi slipper å pløye jorda ‘med kjerringa til hest’. Nå pløyer vi furer i havet med digre v-skrog, mens neste generasjon som får kjenne fysisk slit kanskje får lov til å være med på turen. Jeg blir kort sagt provosert, men gjør ikke mange ofre selv.

  Hvordan vil overgangen bli? Altså til å bruke fryktelig mye mindre energi enn i dag? For vår del: Fryktelig, skal man dømme etter holdningene som kommer fram offentlig. Mitt perspektiv har jeg fra en tur i Venezuela like etter at en knøttliten middelklasse hadde gått fra å ta alle olje-inntektene selv, til å ikke kunne importere dopapir en gang. Dette var i 2002. De reagerte med å brenne politistasjoner og skape en enorm kriminalitet. Heldigvis for Venezuela, fikk mesteparten det bedre. Så hvordan blir det i Norge, der hele befolkningen lever i luksus som snart blir verdiløs? Jeg tror det blir triveligere i land med færre v-skrog og biler.

  Cuba tok forsåvidt en lignende overgang på 90-tallet. De mistet den subsidierte oljen sin når Sovjet gikk dukken. De klarte overgangen til å jobbe selv. Uten å bli rike, og uten å sulte.

  Vi er helt enige om mye: Vi må lette overgangen, så dette går så bra som det kan. Vi må tenke på de neste to generasjonene. Noe lengre perspektiv mangler ihvertfall jeg en etikk som dekker.

  For oljeutvinningen i Norge sin del, betyr det at vi må få opp mest mulig olje totalt sett, med minst mulig skadevirkninger totalt sett. Vi har ingen utsikter til “bedre teknologi” i framtiden. Den økte utvinningsgraden vi har sett, har sine enkle tekniske forklaringer og vi har ikke noe mere å hente. Magi er dessverre mye bedre enn teknologi sånn sett, selv om det kanskje virker som samme ulla for en del.

  Det er mange som fremdeles sitter med oppfatningen vi vokste opp med, at verden uvilkårlig går framover og snart skal vi kolonisere mars. Det er ikke tilfelle. Det er ingen mangel på tilfeller av det motsatte. Kunnskapen til å drive norsk oljeindustri på en miljø- og sikkerhets-messig god måte er veldig skjør. Den er enestående i verden. Kulturen for oljeutvinning i mange andre land er som kjent ikke alltid helt grei. Jeg tror biskoper og de fleste andre (som ikke vil borre i Lofoten) har lite konkret erfaring med sånne mekanismer. Det hjelper derimot godt å ha sett forskjellig fagkunnskap ta ut pensjon og forlate nabokontoret. To år etterpå blir det som å starte fra scratch.

  Jeg sier ikke at norske fagmiljøer er et korthus som faller sammen om to år om ikke vi får Lofoten. Det er forresten ikke store oljefeltet som kan være der. Men oljemiljøet er en kultur som fort kan bli mijøfarlig når standardene senkes til nivået vi ser i andre land allerede i dag.

  Økonomisk sett forsvinner alle stordriftsfordelene ganske raskt. Skal vi ha en hel industri oppe på grunn av at vi sparte noen dråper olje før vi ble desperate? Nei. Feltene må utvinnes samtidig. Det er ikke en ‘stordriftsfordel’, men en forutsetning.

  Så for min del sier jeg: Det er bare å borre! I Lofoten, altså, sug det opp fortest mulig og på en slik måte at mest mulig fisk klarer seg gjennom det. Og jobb politisk med å få ned energiforbruket.

 4. Lars sier:

  Tusen takk for en kjempegod kommentar!

  Selv om vi ikke er enige i alt, så er det spennende å se at også folk i olja deler bekymringen om den omstillingen vi står overfor.

  Fant none tall om hva vi snakker om når det gjelder mrd og hoder her i Sør, og det er neimen ikke småting!

 5. Tilbaketråkk: homo ludens » Blog Archive » Padleguide for Telemark ferdig!!!

 6. Odd Naustdal sier:

  Først vil jeg si meg enig i konklusjonen fra ingeniøren over, om at det er fornuftig med petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, men at det selvsagt må skje på en bærekraftig måte.

  Når det gjelder bloggposten din, Lars, har jeg en del kommentarer. Jeg ble nok en anelse mer provosert av innlegget ditt denne gangen. Men regner med du står for en støyt… 🙂

  Så til saken: Jeg har også lest artikkelen i Teknisk Ukeblad. Volds budskap er at vi ikke bare har en klimakrise i verden, men også en energikrise. Det er et viktig budskap.

  Heldigvis anerkjenner Solheim i sitt svar at verden har et energiproblem. Det Vold og Solheim er uenige om, er hvilken konsekvens dette skal ha. Vold mener vi må opprettholde produksjonen av norsk olje og gass, fordi verden trenger energi og fordi dette kan erstatte mer olje og kull som forurenser mer. Solheim mener at vi trenger en omstilling fra fossil til fornybar energi. Videre sier Solheim at fattige land ønsker hjelp til å øke sin energiproduksjon, og viser til at Norge nettopp av den grunn har satt i gang mange prosjekter som baserer seg på ren energi i utviklingsland. Dette er selvsagt positivt. Det han imidlertid ikke nevner, er at et av de aller største norske utviklingsprosjektene er Olje for utvikling-programmet, som bistår fattige land med å utvinne petroleumsressursene sine. Jeg synes dette er et strålende program og er glad Solheim har satset såpass mye på det. Men det er noe påfallende at han i dette intervjuet kun trekker frem ren energi-prosjektene. Det er også noe inkonsekvent å mene at olje- og gass er ille i Norge, mens det er helt greit i andre land.

  Det er viktig med tiltak for å effektivisere energibruken og det er viktig å satse på utvikling av fornybar energi. Men all den tid vi vil være avhengige av olje og gass i flere tiår fremover, er det galt å ikke utvikle disse energikildene – enten det nå er i Norge eller i fattige land. Og når situasjonen er slik, er det i hvert fall ikke riktig at den som produserer olje og gass aller renest – altså Norge – skal være den første til å kutte i produksjonen.

  Solheim sier også noe annet interessant i dette intervjuet, nemlig at det ikke er av hensyn til klimautfordringen at Lofoten og Vesterålen bør vernes, men av hensyn til fisk, turisme og sårbar natur. Dette synes jeg er en viktig avklaring, ikke minst fordi klima er et av argumentene motstanderne bruker aller hyppigst. Du skriver i bloggen din at dette er et kjempepoeng – likevel er det klima som er den gjennomgående argumentasjonen i hele innlegget ditt. Dersom det ikke er av hensyn til klima man skal verne, men pga av fisk, turisme og natur, hvorfor er det da klima som stadig nevnes som hovedinnvending? Er det fordi man mangler argumenter på de andre tingene?

  Du spør om hvor mye norsk olje og gass som selges til fattige land. Svaret på det er lite, det meste går til Europa. Men du må ikke glemme at energimarkedet er globalt. Det går ikke an å se isolert på ett land, eller en region. Trekker man olje og gass fra markedet, så må energien komme et annet steds fra. Sannsynligheten er liten for at en stor del av den skal komme fra en kilde som er mindre forurensende.

  Det er ikke stor uenighet om at verden etter hvert må omstille seg fra fossile brensler til fornybar energi. Men når du tar til orde for allerede nå å fase ut olje og gass, så vil konsekvensen være større klimautslipp. Man kan ikke late som om ikke verden trenger energi. Man kan heller ikke late som om det finnes mindre forurensende energikilder som kan komme som erstatning for olje og gass. Det er stor enighet om at fossil energi også de neste tiårene vil og må være de viktigste energikildene.

  Du kommer igjen inn på det du kaller for ”erstatningsargumentet”. Dette har vi redegjort mye for – langt mer enn ”det er logisk å anta…”-svaret du viser til i bloggen. Jeg forstår heller ikke opptattheten din av dokumentasjon på at kullforbruket går ned. Hva skulle det bevise i denne sammenhengen? På verdensbasis går det opp. Hva det gjør i Europa er jeg i farten ikke sikker på. Poenget er uansett, som jeg har skrevet før, at forbruket av kull ville vært høyere i Europa hvis ikke det var for norsk gass. Dette er uomtvistelig.

  I tidligere blogger synes jeg du har mange interessante refleksjoner rundt klima og energi. Men i dette innlegget synes jeg du skriver en del ting som er ganske så på siden av saken. Å avfeie Volds argumentasjon med at han ”tross alt er leder for en interesseorganisasjon” er usaklig. Er det slik at hans argumenter ikke skal bli tatt hensyn til fordi de er dårlige, eller fordi han er leder i OLF? Det virker som du har bestemt deg for sistnevnte. Ekstra paradoksalt blir det siden du gjør det samme overfor Solheim, bare med motsatt fortegn. Det redelige ville være å underlegge begge kilders påstander samme kritiske vurdering. Du kunne for eksempel vurdert kritisk Solheims påstand om at norsk olje- og gassindustri ikke er renest i verden. Vi har dokumentasjon på at så faktisk er tilfellet. Hva har han?

  Den samme usakligheten begår du senere i bloggen også, når du reduserer Vold til en talsperson for ”særinteresser” og en som forsøker å ”fremstå som talerør for samfunnet”. For det første er dette et ikke-argument. Og for det andre: Er det særinteresse å snakke for en næring som hele landet har levd godt på i årtier, som har finansiert store deler av den norske velferdsstaten, som sysselsetter store deler av befolkningen? Hva forsøker du å oppnå ved å skrive dette? Skape et bilde av Norges viktigste industri som en sær og ytterliggående liten næring? Du mener kanskje at det er SV med sine seks prosent, eller miljøorganisasjonene med sin håndfull medlemmer, som er de virkelige talspersonene for samfunnet?

  For øvrig kan jeg være enig i at mer av oljepengene gjerne kunne gått til noe annet enn nordmenn i Norge. Ikke at OLF har noe mening om dette – dette er det politikerne som bestemmer. Men personlig synes jeg verdens rikeste land kunne gitt mer til verdens fattigste. En større del av oljefondet burde dessuten blitt investert i Afrika.

 7. Lars sier:

  Tusen takk for langt svar Odd!
  Jeg innrømmer gjerne at denne bloggposten ble litt mer polemisk enn de andre der jeg har prøvd å lære. Som et lite forsvar vil jeg bare si at jeg lot meg trekke opp av Vold…

  Skal bruke en del av poengene dine på torsdag (i foredraget om Peak-Oil). Spesielt er jeg glad for at du skriver: “Det er ikke stor uenighet om at verden etter hvert må omstille seg fra fossile brensler til fornybar energi.” Mener å ha lest at OPEC mener at dette med peakoil bare er en teoretisk konstruksjon….

  Når det gjelder dette med at OLF er en interesseorganisasjon, så var ikke det vondt ment. Jeg synes jo (som før nevnt) at dere gjør en fantastisk jobb som det, og har stor påvirkningskraft. I USA var det jo sånn at “det som er bra for Ford er bra for USA”. Sånn blir det litt her også. Oljeindustrien har gjort mye for landet, men det er samtidig ikke slik at vi ville vært et u-land uten. Sverige har vel ikke ei dråpe olje, og de har ikke så dårligere kår enn oss.

  Når det gjelder det siste du skriver, så kan jeg glede deg med at det antagelig kommer en kampanje om å sette mer av oljefondet i Afrika og andre fattige land! Dette får jeg komme tilbake til når jeg vet mer!

 8. Odd Naustdal sier:

  Skal si, det var kjapt svart! Jeg forstår at du lot deg trekke opp av Teknisk Ukeblads forside. Det med naivt og umoralsk forstås best i sin sammenheng. Sitatet er ikke “Han er naiv og umoralsk”, slik det har blitt desket opp på forsiden, men at det er umoralsk å nekte fattige land energi, og at det er naivt å tro at fornybar energi kan erstatte inntektsstrømmen fra petroleumsnæringen. Det tror jeg mange vil kunne være enig med Vold i.

  Jeg tror heller ikke vi ville vært et u-land uten oljen. Og hvordan vi hadde sett ut i dag hvis det ikke var for oljen blir bare spekulasjoner. Det som er faktum er at Norge har hatt oljeinntekter på 7000 milliarder kroner, hvilket ikke akkurat er småpenger….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.